Moja Niedziela – lipiec

2 LIPCA 2023 R.
13. Niedziela zwykła

MT 10, 37-42

Miara miłości

Godni Jezusa
Gdybyśmy zapytali siebie, czy bliżej jest nam do Boga, czy naszych najbliższych (mamy, taty, dzieci, rodzeństwa), to z pewnością większość z nas bez wahania odpowiedziałaby, że odczuwanie miłości do najbliższych jest zdecydowanie bardziej żywe, przeżywane realnie, zmysłowo, namacalnie niemal. Czy to oznacza, że nie jesteśmy godnymi Jezusa?
Zachęta do utraty życia
Jeżeli prześledzimy rozważania Jezusa na temat życia, to z pewności zauważymy, że jest On jego piewcą i obrońcą. Życie to najcenniejsze, co posiadamy od Boga. Powinniśmy zatem stać na jego straży, dbać o nie i robić wszystko, by unikać okazji do jego narażania. Wynika to nawet bezpośrednio z piątego Przykazania Bożego. Dlaczego zatem Jezus zachęca do utraty życia z Jego powodu?
Najważniejsze
Jezusowi z pewnością nie chodzi o to, by pogardzać najbliższymi lub podejmować ryzyko związane z utratą życia. Jezus pragnie nam uświadomić raz jeszcze, że najważniejsza jest miłość, miłość do Boga. Jeżeli Jego ustanowimy szczytem hierarchii naszych wartości, wówczas w możliwie najlepszy sposób będziemy kochać najbliższych, będziemy potrafili ofiarować swoje życie, zyskując życie wieczne, wreszcie w każdym dostrzeżemy obraz i podobieństwo Boże.

Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim, właściwym miejscu.

9 LIPCA 2023 R.
14. Niedziela zwykła

MT 11, 25-30

Pozwolić się prowadzić

Prostota
W swoim nauczaniu Jezus często podkreśla konieczność prostolinijnego postępowania, szczególnie w odniesieniu do przyjmowania prawd wiary. Jedynie szczere i ufne oddanie się Bogu, bez zbytecznego kontestowania Stwórcy, umożliwia Jego działanie w życiu człowieka.
Zbytnia wiara w siebie
Mądrzy i roztropni nie potrafią zgłębić tajemnicy Królestwa Bożego, gdyż zbytnio ufają w ludzkie możliwości. Reprezentują oni te postawy człowieka, w których często ukazujemy naszą domniemaną wyższość nad Stwórcą. Układanie sobie życia „po swojemu” skutecznie uniemożliwia Bogu Jego działanie.
Wzór
Jezus w swoim ziemskim życiu stanowi wzór prostoty. Cichość i pokora to dwa przymioty, na które wskazuje, wzywając do naśladowania. On – Syn Boży nie kontestuje woli Ojca, On ją wypełnia i tego samego uczy swoich naśladowców. Obiecuje jednocześnie wsparcie i pokrzepienie w takim postępowaniu.

Czasami nie warto stawiać pytania „dlaczego” i próbować szukać własnych rozwiązań. Działanie Boga w naszym życiu jest proste, choć nam trudno dać się prowadzić.

Przypowieść o siewcy.
Marten van Valckenborch, olej na płótnie, 1580–1590.
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu

WIKIMEDIA COMMONS

16 LIPCA 2023 R.
15. Niedziela zwykła

MT 13, 1-9 (23)

Warunki przemiany

Bez zrozumienia
Słuchanie Słowa Bożego samo w sobie może być bardzo ciekawym doświadczeniem. Czytanie Biblii, rozważanie jej fragmentów, nawet próba interpretacji może być wspaniałą przygodą. I na tym się kończy nasze doświadczenie, jeżeli czynimy to bez zrozumienia. Słowo Boże ma prócz wielu walorów jeden – najważniejszy. Ma nas przemieniać, a może to uczynić jedynie za naszym przyzwoleniem, zrozumieniem.
Bez zakorzenienia
Podejmowanie przeczytanego Słowa Bożego żywiołowo i ochoczo to z pewnością reakcja szlachetna. Sam entuzjazm jednak nie wystarczy, podobnie jak nie wystarczy samo czytanie. By Słowo Boże mogło w nas działać i by mogło działać skutecznie, potrzebna jest nasza stałość, właściwy motyw. Tylko wytrwałość daje szansę na skuteczność.
Bez owocu
Słowo Boże, przemieniając nas, ma nas prowokować do wydawania właściwych owoców. Jezus często będzie mówił, że właśnie po owocach można poznać Jego autentycznych i zaangażowanych uczniów. Słowo Boże, jeżeli nie jest najważniejsze, zostaje zagłuszone przez inne ważne dla nas sprawy (troski doczesne i ułuda bogactwa), co czyni nas niezdolnymi do wydawania Jego owoców.

Przemienić może się jedynie ten, kto słucha, rozumie, wypełnia i czyni najważniejszym Słowo Boże.

23 LIPCA 2023 R.
16. Niedziela zwykła

MT 13, 24-30 (43)

Troska, siła, miłosierdzie

Chwast
Każdy z nas jest z natury dobry. Nie ma ludzi z natury złych. Przecież wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Potencjalnie zatem każdy z nas ma w sobie zdolność do czynienia dobra i jako taki ku dobru się kieruje. Przypowieść o chwaście ukazuje, skąd biorą się uczynki złe – to działanie nieprzyjaciela. Jezus nieprzyjacielem nazywa Szatana, który próbuje odciągać człowieka od dobra, od uczynków miłości.
Siła
Często zastanawiamy się nad siłą naszej religii. Czy chrześcijaństwo jest na tyle silne, by przemienić świat? Jak ma się Moc Jezusa do sytuacji, która dzieje się w świecie, tuż obok nas. Czy naprawdę Jezus zwyciężył świat? Siła Królestwa Niebieskiego nie jest mierzona miarą ludzką. Pozornie małe i słabe ziarnko gorczycy staje się większe od innych jarzyn. Boża logika nie jest logiką ludzką, a zwycięstwo Królestwa Niebieskiego to zwycięstwo Wieczności.
Miłosierdzie
Powstrzymywanie plewienia chwastów to decyzja gospodarza podjęta ze względu na dobre ziarno. Jezus często próbował przekazać swoim słuchaczom, cytując proroka Ozeasza, że pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary. Potwierdza to wiarę Boga w człowieka i jego do siebie miłość.

Bóg jest Panem wszechświata, szanuje naszą wolę, troszczy się o nasze dobro i pragnie okazywać nam miłosierdzie.

30 LIPCA 2023 R.
17. Niedziela zwykła

MT 13, 44-52

Opcja
fundamentalna

Fundament
W przypowieści o domu budowanym na skale Jezus podkreśla znaczenie fundamentu. Ukazuje, że stateczność budowli uzależniona jest od stabilności podstawy. Poszukiwacz pereł w dzisiejszej przypowieści gotowy jest oddać wszystkie inne dla tej jednej – najbardziej wartościowej.
Szczyt hierarchii wartości
Gotowość podporządkowania wszystkiego jednej, najbardziej wartościowej rzeczy czyni ją jednocześnie najważniejszą. To ona wytycza kierunek działań i sposób postępowania. Jezus, porównując Królestwo Niebieskie do najpiękniejszej perły, ukazuje najwyższą wartość w życiu chrześcijanina – podążanie ku Jego osiągnięciu.
Opcja fundamentalna
Życie wg norm Królestwa Niebieskiego to przyjmowanie nauki Jezusa i wypełnianie jej. To gotowość podporządkowania wszystkiego Jezusowi. Uczynienie z Królestwa Niebieskiego „najdroższej perły” czyni nasze życie lepszym – miłym Bogu.

Czynienie Boga najważniejszą wartością w życiu – to powołanie chrześcijanina.

KS. KACPER RADZKI