Moja Niedziela

3 WRZEŚNIA 2023 R.
22. Niedziela zwykła

Krzyż włączony
w życie

MT 16, 21-27

Nieciekawa perspektywa
Informacja o spodziewanej śmierci Jezusa jest niewygodna dla Jego uczniów. Jezus stara się ich uświadomić, że Jego misja nie jest nastawiona na splendor i profity doczesności. Ma ona na celu raczej unaocznienie doczesnej  niedoskonałości przy jednoczesnym wskazaniu na nadprzyrodzoność wieczności.
Pragnienie unikania
Piotr, reagując impulsywnie, odsłania swoje prawdziwe wyobrażenia na temat Mistrza. Dla niego jest On nadzieją na przywrócenie doczesnego Królestwa Izraela i potęgę jego panowania. Jakakolwiek zmiana tej perspektywy jest dla Piotra nie do przyjęcia.
Krzyż
Chrystus ostatecznie objawia, że droga do Zbawienia wiedzie przez krzyż. Naśladowanie Jezusa to przejście przez życie z pokornym uświadomieniem sobie, że w doczesności będzie ono niedoskonałe, a doskonałe stać się może dopiero w wieczności przeznaczonej dla tych, którzy przyjmą Jego naukę.

Chcąc być zbawionym, trzeba konsekwentnie zgodzić się na krzyż, który jest drogą zbawienia.

10 WRZEŚNIA 2023 R.
23. Niedziela zwykła

Odpowiedzialni
za swoje zbawienie

MT 18, 15-20

Zbawienie jest sprawą indywidualną
Jezus w całym swoim nauczaniu podkreśla, że każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju i jako taki może być zbawiony. Co więcej, każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje zbawienie i osiągnięcie świętości winno być nadrzędnym celem w życiu chrześcijanina.
Zbawienie dokonuje się we wspólnocie
Indywidualny charakter zbawienia nie wyklucza wspólnoty. Jako najważniejsze przykazanie Jezus wymienia przykazanie miłości Boga i bliźniego. W całym nauczaniu Jezusa miłość do bliźniego zajmuje pierwsze miejsce. Podkreśla On jej wartość do tego stopnia, że utożsamia się z każdym, twierdząc, że jakikolwiek czyn wobec człowieka jest równocześnie czynem wobec Boga.
Współodpowiedzialność
Indywidualność zachodzi na tle wspólnoty. Jezus chciał, aby Jego uczniów można było rozpoznać po tym, że się wzajemnie miłują. Miłość wzajemna polega na prowadzeniu siebie nawzajem do zbawienia, a co za tym idzie napominaniu bliźniego w błędzie i utwierdzaniu go w prawdzie.

Każdy z nas jest współodpowiedzialny za zbawienie tych, których spotyka na drodze życia.

Adam i Ewa w raju. Bizantyjska mozaika z XII-XIII w. w katedrze Monreale, Włochy / WWW.THEREDLIST.COM

Każdy z nas nosi w sobie również pragnienie
otrzymania możliwości poprawy tego, co okazało
się pomyłką. Na zdjęciu: XIX-wieczna figura z dróżek
kalwaryjskich w Wambierzycach

KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK

17 WRZEŚNIA 2023 R.
24. Niedziela zwykła

Dawajcie,
co chcecie otrzymać

MT 18, 21-35

Powinność
Każdy z nas popełnia błędy. Człowiek, naznaczony grzechem pierworodnym, ma skłonność do pomyłek i błądzenia. Każdy z nas nosi w sobie również pragnienie otrzymania możliwości poprawy tego, co okazało się pomyłką. Bóg w swoim Miłosierdziu jest gotów przebaczyć każdemu. Pozostawia jednak warunek, który grzesznik powinien spełnić.
Przebaczenie
Pragnąc przebaczenia, nie zawsze nosimy w sobie gotowość jego udzielania. Jesteśmy raczej skłonni do tego, by – w imię niewłaściwie rozumianej sprawiedliwości – wyegzekwować od innych konsekwencje ich czynów, nie biorąc często od
uwagę możliwości przebaczenia.
Gniew
Wzywając Piotra do ciągłej gotowości przebaczania, Jezus argumentuje to w dwojaki sposób: po pierwsze podkreśla, że nasze pragnienie uzyskania miłosierdzia jest takie samo u innych i wobec nich winniśmy być miłosierni, po drugie przypomina, że oziębłość w przebaczaniu budzi Boży gniew.

Bądźmy miłosierni, jak miłosierny jest nasz Ojciec Niebieski.

24 WRZEŚNIA 2023 R.
25. Niedziela zwykła

Sprawiedliwość
okiem Boga

MT 20, 1-16A

Zaangażowanie
Metafizyka powie o Bogu, że jest nieustannym aktem – to znaczy, że ciągle działa. Człowiek jest bliższy Bogu i bardziej do Niego podobny, jeżeli jest kreatywny, jeżeli podejmuje działania. Bóg pragnie angażować człowieka, aby ten mógł przez pracę (podejmowanie doskonalenia się) dążyć do wypełnienia swojego powołania – do świętości.
Bóg poszukujący
Bóg wobec człowieka przyjmuje postawę dobrego pasterza, który podąży za każdą zagubioną owcą. Powinno nas to zawstydzać, ale to właśnie On niejednokrotnie pragnie bardziej naszego zbawienia niż my sami. Wychodzi do nas z inicjatywą, by pociągnąć ku sobie.
Zbawić każdego
Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Boża miara sprawiedliwości to przede wszystkim miłość miłosierna. On jest Dawcą Zbawienia i Panem Łaski. Pragnienie zbawienia każdego człowieka przejawia się u Boga poprzez przyciąganie nawet tych najbardziej oddalonych, by obdarzyć ich tak samo łaską życia wiecznego.

Sprawiedliwie nie znaczy równo. Każdy ma szansę na zbawienie.

KS. KACPER RADZKI